Ngoại tâm thu thất trên hình ảnh điện tâm đồ

Ngoại tâm thu thất giấu trong quá trình rung tâm nhĩ.

Ngoại tâm thu thất giấu trong quá trình rung tâm nhĩ trên hình ảnh điện tâm đồ

Ngoại tâm thu thất phần lớn xẩy ra do cơ chế vòng vào lại.

Nhát bóp ngoại tâm thu thất đến sớm so với nhịp cơ sở, tức khoảng RR < RR.

Thất đồ giãn rộng > 0,13s, bất thường, méo mó về hình dạng.

STTtrái chiều với QRS.

 

Trà bảo bảo
Xem theo danh mục
Thuốc ho tốt nhất
Hạ men gan
Chăm sóc sức khỏe
Thông tin cho người bệnh GAN