Điện tâm đồ chẩn đoán mắc sai điện cực đổi chiều chuyển đạo chi (ECG)

Ngày: 4 - 10 - 2013

(Trà My - Phương Phương) Sự hiểu biết của tam giác Einthoven và từ nguồn gốc chính xác của các chuyển đạo sẽ giúp trong việc tìm hiểu các hình điện tâm đồ tạo ra bởi từng loại đảo ngược điện cực chi.

Giới thiệu

Sai lầm tình cờ vị trí mắc của các điện cực chi là một nguyên nhân phổ biến của điện tâm đồ bất thường và có thể mô phỏng bệnh lý như nhịp nhĩ lạc chỗ, phì đại buồng tim hoặc thiếu máu cục bộ cơ tim và nhồi máu.

Khi các điện cực chi (LA, RA, LL) được trao đổi mà không thay đổi các điện cực trung tính (RL / N), tam giác Einthoven "lộn" 180 độ hoặc quay, kết quả là chuyển đạo chuyển đổi vị trí trở nên đảo ngược hoặc không thay đổi (phụ thuộc vào vị trí ban đầu và vector của nó).

Thay đổi một trong các điện cực chân tay với các điện cực trung tính (RL / N) phá vỡ tam giác Einthoven và không nhận được các tín hiệu từ trung tâm cuổi cùng Wilson, làm thay đổi sự xuất hiện của cả hai – đạo trình trước tim và đạo trình chi. Chuyển đạo chi có thể bị ảnh hưởng mạnh, tham gia vào sự xuất hiện của chuyển đạo khác hoặc giảm xuống thành một đường đẳng điện.

Định nghĩa

Điện cực

LA = tay trái.

RA = tay phải.

LL = chân trái.

RL / N = hân phải (điện cực trung tính).

Đạo trính

Lưỡng cực: I, II, III.

Đạo trình tăng cường đơn cực: aVL, aVF, aVR.

Trung tâm cuối Wilson (WCT): 'không' dẫn, được tạo ra bởi tín hiệu trung bình từ các điện cực chân tay.

Tam giác Einthoven

Mối quan hệ giữa đạo trình chi và các điện cực được mô tả bởi tam giác Einthoven.


Mỗi đạo trình có chi tiết và hướng cụ thể (vector) được tạo ra bởi điện áp dương hoặc âm từ điện cực ghi.

Đạo trình lưỡng cực

Đạo trình DI là sự khác biệt điện áp giữa điện cực LA và RA (LA - RA), hướng về LA ở không độ.

Đạo trình DII là sự khác biệt điện áp giữa điện cực LL và RA (LL - RA), hướng về LL ở 60 độ.

Đạo trình DIII là sự khác biệt điện áp giữa các điện cực LL và LA (LL - LA), hướng về LL ở 120 độ.

Đạo trình đơn cực tăng cường

Đạo trình  aVL được hướng về phía điện cực LA (- 30 độ), được tính như sau: aVL = LA - (RA + LL) / 2.

Đạo trình  aVF là hướng về phía điện cực LL (90 độ), được tính như sau: aVF = LL - (LA + RA) / 2.

Đạo trình  aVR được hướng về phía điện cực RA (- 150 độ), được tính như sau: aVR = RA - (LA + LL) / 2.

Trung tâm Wilson

Hướng đạo trình "không dẫn" này được tính như trung bình đầu vào từ ba đạo trình chi: WCT = 1/3 (RA + LA + LL).

Sự hiểu biết của tam giác Einthoven và từ nguồn gốc chính xác của các chuyển đạo sẽ giúp trong việc tìm hiểu các hình điện tâm đồ tạo ra bởi từng loại đảo ngược điện cực chi. 

Đảo ngược LA / RA

Với sự đảo ngược điện cực của LA và RA, tam giác Einthoven lật 180 độ theo chiều ngang xung quanh một trục bởi chuyển đạo aVF.


Điều này tạo ra hình ảnh sau trên điện tâm đồ:

DI trở nên đảo ngược.

Đạo trình đổi vị trí II và III.

Đạo trình đổi vị trí aVL và aVR.

Đạo trình aVF vẫn không thay đổi.

Đảo chiều LA / RA


ECG cơ bản

Hướng dẫn nhận biết nhanh đảo ngược LA / RA

Đạo trình DI hoàn toàn đảo ngược (sóng P, QRS và sóng T).

Đạo trình aVR thường trở nên dương.

Có thể có trục lệch phải.

Đảo ngược LA / RA có thể mô phỏng dextrocardia. Tuy nhiên, trái ngược với dextrocardia có tiến triển sóng R bình thường trong đạo trình trước tim.


Đảo chiều LA / RA mô phỏng dextrocardia


Đổi chiều đảo ngược LA / RA 

Đảo ngược LA / LL

Với sự đảo ngược điện cực của LA và LL, tam giác Einthoven quay 180 độ theo chiều dọc xung quanh trục bởi aVR.


Điều này tạo ra hính ảnh sau trên điện tâm đồ:

Đạo trình DIII trở nên đảo ngược.

Đạo trình DI và II đổi vị trí.

Đổi vị trí đạo trình aVL và aVF.

Đạo trình AVR vẫn không thay đổi.

Đảo ngược LA - LL


ECG cơ bản

Hướng dẫn nhận biết nhanh đảo ngược LA / LL

Đạo trình DIII hoàn toàn đảo ngược (sóng P, QRS và sóng T).

Sóng P bất ngờ lớn trong DI hơn DII. 

Đảo ngược RA / LL

Với sự đảo ngược điện cực của RA và LL, tam giác Einthoven quay 180 độ theo chiều dọc xung quanh trục bởi aVL.


Điều này tạo ra hình ảnh sau trên điện tâm đồ:

Đạo trình DII trở nên đảo ngược.

Đạo trình I và III trở lên đảo ngược và đổi vị trí.

Đổi vị trí aVR và aVF.

Đạo trình aVL là không thay đổi. 

Đảo chiều RA / LL


Cơ bản ECG

Hướng để chẩn đoán nhanh đảo ngược RA / LL

Tất cả các đạo trình I, II, III và aVF hoàn toàn ngược (sóng P, QRS và sóng T).

Đạo trình aVR đứng thẳng.

Đảo ngược RA / RL (N)

Với sự đảo ngược điện cực của RA và RL(N), tam giác Einthoven sụp đổ đến rất mỏng "lát cắt" với các điện cực LA ở đỉnh của nó.

Điện áp của RA và LL gần như giống hệt nhau, làm cho sự khác biệt giữa chúng không đáng kể (ví dụ, DII = Không).

Đạo trình aVL chạy trong lát mỏng này, khoảng mặt đối diện với DIII.

Chuyển của điện cực trung tính làm cho aVR và aVF giống nhau, xuất hiện hoàn toàn giống nhau (nhưng khác nhau với đường điện tâm đồ cơ sở).


Đảo ngược RA / RL (N) có các tính năng điện tâm đồ sau đây:

DI trở thành DIII đảo ngược.

DII ghi lại một đường đẳng điện (không có điện thế).

DIII không thay đổi.

aVL xấp xỉ DIII đảo ngược.

aVR và aVF trở nên giống hệt nhau.

Các điện cực trung tính đã được di chuyển, điện áp trước tim cũng có thể bị bóp méo. 

Đảo chiều RA / RL (N)


ECG cơ bản

Hướng dẫn nhận biết nhanh chóng đảo ngược RA / RL (N)

DII là một đường thẳng.

Đảo ngược LA / RL (N)

Với sự đảo ngược điện cực của LA và RL(N), tam giác Einthoven sụp đổ đến rất mỏng "lát cắt" với các điện cực RA tại đỉnh của nó.

Điện cực LA và LL ghi lại điện áp gần như giống hệt nhau, làm cho sự khác biệt giữa chúng không đáng kể (tức là DIII = không).

aVR chạy trong lát mỏng này, khoảng mặt đối diện với DII.

Sự dịch chuyển của các điện cực trung tính làm cho aVL và aVF giống nhau, xuất hiện hoàn toàn giống nhau (nhưng khác nhau với đường cơ sở điện tâm đồ).


Đảo ngược LA / RL (N) có các tính năng điện tâm đồ sau đây:

DI trở nên giống hệt DII.

DII là không thay đổi.

DIII ghi lại một đường đẳng điện (không có điện áp).

aVR xấp xỉ DII đảo ngược.

aVL và aVF trở nên giống hệt nhau.

Các điện cực trung tính đã được di chuyển, điện áp trước tim cũng có thể bị bóp méo. 

Đảo ngược LA / RL (N)


ECG cơ bản

Hướng dẫn nhận biết nhanh chóng đảo ngược LA / RL (N)

DIII là một đường thẳng.

Đảo ngược chuyển đạo tay - chân hai bề (LA - LL cộng RA - RL)

Nếu các điện cực trên cánh tay được đổi với điện cực chân tương ứng (LA với LL, RA với RL), tam giác Einthoven sụp đổ đến một lát rất mỏng với điện cực LL tại đỉnh của nó.

Điện áp RA và LA gần như giống hệt nhau, làm cho sự khác biệt giữa chúng không đáng kể (tức là DI = Không).

DII, III, aVF tất cả trở nên giống hệt nhau (tương đương với DIII đảo ngược), tất cả đo sự khác biệt điện áp giữa tay trái và chân.

Sự dịch chuyển của các điện cực trung tính làm cho aVL và aVR giống nhau, xuất hiện hoàn toàn giống nhau (nhưng khác nhau với đường cơ sở điện tâm đồ).


Đảo ngược điện cực  tay-chân hai bề có các tính năng điện tâm đồ sau đây:

DI ghi lại một đường đẳng điện (không có điện thế).

DII xấp xỉ DIII đảo ngược.

DIII là đảo ngược.

aVR và aVL trở nên giống hệt nhau.

aVF giống như DIII âm.

Các điện cực trung tính đã được di chuyển, điện áp trước tim cũng có thể bị bóp méo.

Đảo ngược tay-chân hai bề


Cơ bản ECG

Hướng dẫn nhận biết nhanh chóng đảo ngược Tay-Chân hai bề

DI là một đường thẳng.

Đảo ngược LL / RL (N)

Với sự đảo ngược của các điện cực chi dưới, tam giác Einthoven được tạo ra như các tín hiệu điện từ mỗi chân thực sự giống nhau.


Điện tâm đồ do đó không thay đổi.

Đảo chiều LL / RL (N)


Cơ bản ECG


 


Bài xem nhiều nhất

Giải thích điện tâm đồ (ECG) nhi khoa (trẻ em)

(Trà My - Phương Phương) Sự thống trị tâm thất phải của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được dần dần thay thế bởi sự thống trị thất trái, để đến 3 - 4 tuổi điện tâm đồ ở trẻ em tương tự như của người lớn.

Điện tâm đồ chẩn đoán thiếu máu cục bộ cơ tim

(Trà My - Phương Phương) ST chệnh xuống đi ngang hoặc downsloping ≥ 0,5 mm tại điểm J trong ≥ 2 đạo trình tiếp giáp chỉ ra thiếu máu cục bộ cơ tim.

Điện tâm đồ chẩn đoán hội chứng Brugada

(Trà My - Phương Phương) hội chứng Brugada là do đột biến ở gene kênh natri tim. Điều này thường được gọi là channelopathy natri. Hơn 60 đột biến khác nhau đã được mô tả cho đến nay và ít nhất 50% là đột biến tự phát.

Điện tâm đồ chẩn đoán ngoại tâm thu nhĩ (PAC) (nhịp nhĩ lạc chỗ, sớm)

(Trà My - Phương Phương) Các sóng P bất thường có thể được ẩn trong, trước sóng T, tạo ra "đỉnh" hay " bướu lạc đà " xuất hiện - nếu điều này không được đánh giá là PAC có thể bị nhầm lẫn với PJC.

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 1

(Trà My - Phương Phương) Block nhĩ thất rõ ràng (khoảng PR > 300 ms, sóng P được ẩn trong các sóng T trước).

Các dạng đoạn ST của điện tâm đồ

(Trà My - Phương Phương) Viêm màng ngoài tim gây ST chênh lõm với đoạn PR chênh xuống trong nhiều chuyển đạo - thường DI, II, III, aVF, aVL và V2 - 6. Có đối ứng ST chênh xuống và PR cao trong chuyển đạo aVR và V1.

Điện tâm đồ chẩn đoán rung nhĩ (AF)

(Trà My - Phương Phương) Các cơ chế cơ bản của AF không hoàn toàn hiểu nhưng nó đòi hỏi một sự kiện bắt đầu (ổ hoạt động tâm nhĩ / PAC) và bề mặt để duy trì (tức là giãn tâm nhĩ trái).

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhánh trái (LBBB)

(Trà My - Phương Phương) Khi các tâm thất được kích hoạt liên tục (bên phải, sau đó bên trái) chứ không phải cùng một lúc, điều này tạo ra sóng R rộng hoặc ghi được (hình 'M') của các đường dẫn bên.

Điện tâm đồ chẩn đoán hội chứng tiền kích thich

(Trà My - Phương Phương) Con đường phụ, còn được gọi là những vùng bắc cầu, xu hướng dẫn đường bất thường hình thành trong phát triển tim và có thể tồn tại trong một loạt các điểm giải phẫu và trong một số bệnh nhân có thể có nhiều con đường.

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhánh phải (RBBB)

(Trà My - Phương Phương) Kích hoạt thất phải bị trì hoãn tạo ra sóng R thứ cấp (R') trong các đạo trình trước tim phải (V1 - 3) và sóng S rộng, móc của các đạo trình bên.

Các dạng sóng T của điện tâm đồ

(Trà My - Phương Phương) Sóng T rộng, không đối xứng có đỉnh hay 'hyperacute' được nhìn thấy ST cao trong giai đoạn đầu của MI (STEMI) và thường đi trước sự xuất hiện của ST chênh lên và sóng Q. Cũng thấy trong đau thắt ngực Prinzmetal.

Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại tâm thất trái (LVH)

(Trà My - Phương Phương) Thường được sử dụng nhất là tiêu chí Sokolov Lyon (độ sâu sóng S ở V1 + chiều cao sóng R cao nhất trong V5 - V6 > 35 mm).

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 3 (hoàn toàn)

(Trà My - Phương Phương) Bệnh nhân có block AV cấp ba có nguy cơ cao ngừng thất và đột tử do tim. Yêu cầu nhập viện khẩn cấp để theo dõi tim, tạo nhịp tạm thời và thường chèn máy tạo nhịp tim vĩnh viễn.

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 2 Mobitz II

(Trà My - Phương phương) Trong khi Mobitz I thường là do ức chế của chức năng dẫn AV (ví dụ như do thuốc, thiếu máu cục bộ có đảo chiều), Mobitz II có nhiều khả năng là do cấu trúc bị thiệt hại của hệ thống dẫn (ví dụ như nhồi máu, xơ, hoại tử).

Các dạng sóng P của điện tâm đồ

(Trà My - Phương Phương) Bất thường tâm nhĩ có thể dễ dàng thấy nhất trong các chuyển đạo (II, III, aVF) và chuyển đạo V1, sóng P là nổi bật nhất trong những chuyển đạo này.

Xem theo danh mục