Mục lục các thuốc theo vần D

Dieutri.vn - Chuyên về y học, dành cho các bác sỹ, dược sỹ, học viên và sinh viên tự đăng bài viết về sức khỏe, trao đổi nội bộ nhằm nâng cao kiến thức phục vụ công việc !

Mục lục các thuốc theo vần D, D.A.P.S - xem Dapson, D - arginin - vasopressin - xem Vasopressin, D - Biotin - xem Biotin, D - Epifrin - xem Dipivefrin, D - Glucitol - xem Isosorbid, D.H. ergotamin - xem Dihydroergotamin

D.A.P.S - xem Dapson,

D - arginin - vasopressin - xem Vasopressin,

D - Biotin - xem Biotin,

D - Epifrin - xem Dipivefrin,

D - Glucitol - xem Isosorbid,

D.H. ergotamin - xem Dihydroergotamin,

D - Penamine - xem Penicilamin,

Dacarbazin,

Dacarbazine - xem Dacarbazin,

Dacarbazina Almirall - xem Dacarbazin,

Dactinomycin,

Daewon Ofloxacin - xem Ofloxacin,

Dafalgan - xem Paracetamol,

Dagynil - xem Estrogen liên hợp,

Daimit - xem Metformin,

Daiticol - xem Diphenhydramin,

Dakezol - xem Ketoconazol,

Daktacort - xem Miconazol,

Daktar - xem Miconazol,

Daktarin - xem Miconazol,

Dalacin - xem Clindamycin,

Dalacin C - xem Clindamycin,

Dalacin T - xem Clindamycin,

Dalacin V - xem Clindamycin,

Dalacine - xem Clindamycin,

Dalmadorm - xem Flurazepam,

Dalmane - xem Flurazepam,

Dalteparin,

Dametin - xem Dehydroemetin,

Damide - xem Indapamid,

Danlene - xem Dantrolen natri,

Danmicron - xem Gliclazid,

Dantamacrin - xem Dantrolen natri,

Dantralen - xem Dantrolen natri,

Dantrium - xem Dantrolen natri,

Dantrolen natri,

Dantrolene sodium - xem Dantrolen natri,

Daonil - xem Glibenclamid,

Dapa - Tabs - xem Indapamid,

Dapsol - xem Dapson, Dapson,

Dapsone - xem Dapson,

Daraprim - xem Pyrimethamin,

Darat - xem Nifedipin,

Dardum - xem Cefoperazon,

Darob 80 - xem Sotalol,

Darob 160 - xem Sotalol,

Darvon - xem Dextropropoxyphen,

Darvon - N (muối napsylat) - xem Dextropropoxyphen,

Darvon (muối hydroclorid) - xem Dextropropoxyphen,

Daunobicine - xem Daunorubicin,

Daunoblastina - xem Daunorubicin,

Daunomycin - xem Daunorubicin,

Daunorubicin,

Daunoxome - xem Daunorubicin,

Dazamide - xem Acetazolamid,

Dầu parafin - xem Parafin lỏng,

DDAVP - xem Desmopressin,

DDS - xem Dapson,

De - Nol - xem Bismuth subcitrat,

De - Noltab - xem Bismuth subcitrat,

Deanase - xem Chymotrypsin,

Decacort - xem Dexamethason,

Decaderm - xem Dexamethason,

Decadron - xem Dexamethason,

Decapeptyl SR, xem triptorelin - Thuốc tương tự hormon giải phóng gonadotropin,

Decaspray - xem Dexamethason,

Decazate - xem Fluphenazin,

Declor - xem Cefaclor,

Dectancyl - xem Dexamethason,

Dedralen - xem Doxazosin,

Dedrogyl - xem Vitamin D,

Defense F.C. - xem Cimetidin,

Deferoxamin,

Deferoxamine - xem Deferoxamin,

Defiltran - xem Acetazolamid,

Defirin - xem Desmopresin,

Dehydroemetin,

Dehydroemetine - xem Dehydroemetin,

Dekacort - xem Dexamethason,

Delcort - xem Hydrocortison,

Delestrogen - xem Estradiol,

Delsym - xem Dextromethorphan,

Delta - Tritex - xem Triamcinolon,

Deltasolone - xem Prednisolon,

Demerol - xem Pethidin hydroclorid,

Demorphan - xem Dextromethorphan,

Depakene - xem Acid valproic,

Depakil - xem Acid valproic,

Depakine - xem Acid valproic,

Depen - xem Penicilamin,

Depicor 5 - xem Nifedipin,

Depicor 10 - xem Nifedipin,

Depin - E - xem Nifedipin,

Depo - Medrol - xem Methyl prednisolon,

Depo - Prodasone - xem Medroxyprogesteron acetat,

Depo - Provera - xem Medroxyprogesteron acetat,

Depoject - xem Methyl prednisolon,

Deponit - xem Glyceryl trinitrat,

Depopred - xem Methyl prednisolon,

Depran - xem Doxepin,

Deprenyl - xem Selegilin,

Depronal - xem Dextropropoxyphen,

Depsonil - xem Imipramin,

Deptopril - xem Captopril,

Deptran - xem Doxepin,

Dergotamine - xem Dihydroergotamin,

Dermacol - xem Econazol,

Dermacort - xem Hydrocortison,

Dermagel - xem Acid boric,

Dermicort - xem Hydrocortison,

Dermolate - xem Hydrocortison,

Dermonistat - xem Miconazol,

Descutan - xem Clorhexidin,

Desferal - xem Deferoxamin,

Desferin - xem Deferoxamin,

Desmopray - xem Desmopressin,

Desmopressin,

Desmotabs - xem Desmopressin,

Deticene - xem Dacarbazin,

Develin - xem Dextropropoxyphen,

Devermine - xem Niclosamid,

Devisol - xem Calcifediol,

Dexacap - 25 - xem Captopril,

Dexacef - xem Cefadroxil,

Dexacin - xem Dexamethason,

Dexambutol - xem Ethambutol,

Dexamecortine - xem Dexamethason,

Dexamed - xem Dexamethason,

Dexamethason,

Dexamethasone - xem Dexamethason,

Dexan - xem Dexamethason,

Dexaron - xem Dexamethason,

Dexferrum - xem Sắt dextran,

Dexol - xem Acid pantothenic,

Dexone - xem Dexamethason,

Dexpension - xem Dexamethason,

Dextazyne - xem Dexamethason,

Dextran 1,

Dextran 40,

Dextran 70,

Dextromethorphan,

Dextromethorphan hydrobromid - xem Dextromethorphan,

Dextromon - xem Glucose,

Dextron - xem Dextromethorphan,

Dextrophan - xem Dextromethorphan,

Dextropropoxyphen,

Dextropropoxyphene - xem Dextropropoxyphen,

Dexyl - xem Dexamethason,

Dezor - xem Ketoconazol,

DHE 45 - xem Dihydroergotamin,

DHT - xem Vitamin D,

DHT intensol - xem Vitamin D,

Dị ứng thuốc và cách xử trí,

Diabemide - xem Clorpropamid,

Diaberit - xem Metformin,

Diabet - xem Clorpropamid,

Diabeta - xem Glibenclamid,

Diabetex - xem Metformin,

Diabetmin - xem Metformin,

Diabeton - xem Tolbutamid,

Diabifar - xem Glibenclamid,

Diabinese - xem Clorpropamid,

Diabitol - xem Glibenclamid,

Diabuz - xem Disulfiram,

Diacillin - xem Ampicilin,

Diafusor - xem Glyceryl trinitrat,

Dialume - xem Nhôm hydroxyd,

Diamicin - xem Diphenhydramin,

Diamicron - xem Gliclazid,

Diamox - xem Acetazolamid,

Dianhydro - xem Isosorbid,

Dianorm - xem Gliclazid,

Diapid, xem Lypressin  - Vasopressin,

Diasorb - xem Atapulgit,

Diatracin - xem Vancomycin,

Diatrizoat,

Diatrizoate - xem Diatrizoat,

Diazem - xem Diltiazem,

Diazepam,

Dibizide - xem Glipizid,

Diblocin - xem Doxazosin,

Dicaptol - xem Dimercaprol,

Dicarbum - xem Acetazolamid,

Dicinone - xem Etamsylat,

Diclac 50 - xem Diclofenac,

Diclac 75 ID - xem Diclofenac,

Diclo - denk 75 - xem Diclofenac,

Diclo - denk 100 rectal - xem Diclofenac,

Diclo - Puren - xem Diclofenac,

Diclober l 50 - xem Diclofenac,

Diclofam - xem Diclofenac,

Diclofen - xem Diclofenac,

Diclofen gel - xem Diclofenac,

Diclofenac,

Diclofenac Sodium - xem Diclofenac,

Diclofenac 100 Stada retard - xem Diclofenac,

Dicloran - xem Diclofenac,

Dicloreum Retard - xem Diclofenac,

Dicustat - xem Warfarin,

Dicynene - xem Etamsylat,

Dicynone - xem Etamsylat,

Didrogyl - xem Calcifediol,

Didronel - xem Etidronat dinatri,

Didronel PMO - xem Etidronat dinatri,

Diergo - xem Dihydroergotamin,

Diethyl ether - xem Ether mê,

Diethylcarbamazin,

Diethylcarbamazine - xem Diethylcarbamazin,

Difenac - xem Diclofenac,

Diffu - xem K - xem Kali clorid,

Diflonid - xem Diflunisal,

Diflucan - xem Fluconazol,

Difludol - xem Diflunisal,

Diflunisal,

Diflusal - xem Diflunisal,

Diformin - xem Metformin,

Digicor - xem Digitoxin,

Digimed - xem Digitoxin,

Digimerck - xem Digitoxin,

Digipural - xem Digitoxin,

Digitaline - xem Digitoxin,

Digitaline Nativelle - xem Digitoxin,

Digitasid - xem Digitoxin,

Digitoxin,

Digitoxinol - xem Digitoxin,

Digitrin - xem Digitoxin,

Dignotamoxi - xem Tamoxifen,

Digoxin,

Digoxine nativelle - xem Digoxin,

Diguanil - xem Metformin,

Dihydan - xem Phenytoin,

Dihydergot - xem Dihydroergotamin,

Dihydroergotamin,

Dihydroergotamine - xem Dihydroergotamin,

Diizem - xem Diltiazem,

Dilacor XR - xem Diltiazem,

Diladel - xem Diltiazem,

Dilantin - xem Phenytoin,

Dilatrane - xem Theophylin,

Dilatrate - SR - xem Isosorbid dinitrat,

Dilatrend - xem Carvedilol,

Dilem - xem Diltiazem,

Dilocaine - xem Lidocain,

Diloxanid,

Diloxanide - xem Diloxanid,

Dilphens - xem Diltiazem,

Diltam - xem Diltiazem,

Diltiazem,

Dilzene - xem Diltiazem,

Dimercaprol,

Dimitone - xem Carvedilol,

Dinalexin - xem Fluoxetin,

Dinatri calci edetat,

Dinisor - xem Diltiazem,

Diocalm Ultra - xem Loperamid,

Diondel - xem Flecainid,

Dionosil - xem Propyliodon,

Dionosil aquosum - xem Propyliodon,

Dionosil oily - xem Propyliodon,

Diopine - xem Dipivefrin,

Dioralyte - xem Thuốc uống bù nước và điện giải,

Diosmol - xem Manitol,

Dipalgan - xem Paracetamol,

Diphedan - xem Phenytoin,

Diphen - xem Diphenhydramin,

Diphenhist - xem Diphenhydramin,

Diphenhydramin,

Diphenhydramine - xem Diphenhydramin,

Diphenylan - xem Phenytoin,

Diphos - xem Etidronat dinatri,

Diphtheria and tetanus toxoids and pertussis vaccine adsorbed - xem Vaccin bạch hầu – ho gà - uốn ván hấp phụ,

Diphtheria antitoxin - xem Kháng độc tố bạch hầu,

Diphtheriae toxoid - xem Vaccin giải độc tố bạch hầu,

Dipivefrin,

Dipivefrine - xem Dipivefrin,

Diplogel - xem Nhôm hydroxyd,

Diprimol - xem Dipyridamol,

Diprin - xem Dipivefrin,

Diprivan - xem Propofol,

Diprolen - xem Betamethason,

Diprosone - xem Betamethason,

Diprospan - xem Betamethason,

Dipyridamol,

Dipyridamole - xem Dipyridamol,

Dirytmin - xem Disopyramid,

Discar - xem Albendazol,

Disintox - xem Folinat calci,

Disodium calcium edetate - xem Dinatri calci edetat,

Disodium etidronate - xem Etidronat dinatri,

Disoprivan - xem Propofol,

Disopyramid,

Disopyramide - xem Disopyramid,

Disorlon - xem Isosorbid dinitrat,

Dispon - xem Liothyronin,

Dissenten - xem Loperamid,

Distaclor - xem Cefaclor,

Distamine - xem Penicilamin,

Distocid - xem Praziquantel,

Disulfiram,

Disulon - xem Dapson,

Ditaven - xem Digitoxin,

Ditazole - 500 - xem Tinidazol,

Dithranol,

Diuramide - xem Acetazolamid,

Diurefar - xem Furosemid,

Diuril - xem Clorothiazid,

Dixine - xem Pyridoxin,

DM cough - xem Dextromethorphan,

Dobuject - xem Dobutamin,

Dobulex - xem Dobutamin,

Dobutamin,

Dobutamine - xem Dobutamin,

Dobutamine hydrochlorid - xem Dobutamin,

Dobutrex - xem Dobutamin,

Docevit - xem Cyanocobalamin và hydroxocobalamin,

Docomax - xem Diclofenac,

Dofen Forte - xem Ibuprofen,

Dolamine - xem Pethidin hydroclorid,

Dolantine - xem Pethidin hydroclorid,

Dolargan - xem Pethidin hydroclorid,

Dolcotin - xem Morphin,

Dolgit - xem Ibuprofen,

Dolipol - xem Tolbutamid,

Doliprane - xem Paracetamol,

Dolisal - xem Diflunisal,

Dolobid - xem Diflunisal,

Dolobis - xem Diflunisal,

Dolocep - xem Ofloxacin,

Dolocren - xem Diclofenac,

Dolofen - xem Diclofenac,

Dolosal - xem Pethidin hydroclorid,

Doloxene - xem Dextropropoxyphen,

Domdon - xem Domperidon,

Domperidon,

Domperidone - xem Domperidon,

Domperon - xem Domperidon,

Dompil - xem Domperidon,

Domstal - xem Domperidon,

Doncef - xem Cefradin,

Dongkwang Triamcinilone - xem Triamcinolon,

Donnagel - xem Atapulgit,

Doouzemin 1000 - xem Cyanocobalamin và hydroxocobalamin,

Dopagen - xem Methyldopa,

Dopalgan - xem Paracetamol,

Dopamed - xem Dopamin,

Dopamet - xem Methyldopa,

Dopamin,

Dopamine - xem Dopamin,

Dopamine 50 - xem Dopamin,

Dopamine 200 - xem Dopamin,

Dopamine P.Fabre - xem Dopamin,

Dopar - xem Levodopa,

Doparkin - xem Levodopa,

Dopasol - xem Levodopa,

Dopastat - xem Dopamin,

Dopegyt - xem Methyldopa,

Dopharalen - xem Alimemazin,

Dopharen - xem Diclofenac,

Dopharmycin - xem Spiramycin,

Doriden - xem Glutethimid,

Doriglute - xem Glutethimid,

Dormel - xem Cloral hydrat,

Dormicum - xem Midazolam,

Dorocardyl - xem Propranolol,

Dorociplo - xem Ciprofloxacin,

Dorolid - xem Roxithromycin,

Doromax - xem Azithromycin,

Doropycin - xem Spiramycin,

Doryx - xem Doxycyclin,

Dota C - xem Acid ascorbic,

Douzémine - xem Cyanocobalamin và hydroxocobalamin,

Doxal - xem Doxepin,

Doxazosin,

Doxepin,

Doxorubicin,

Doxorubicin hydrochloride - xem Doxorubicin,

Doxt - xem Doxycyclin,

Doxy - xem Doxycyclin,

Doxychel - xem Doxycyclin,

Doxyclin - xem Doxycyclin,

Doxycyclin,

Doxycyclin 100 - xem Doxycyclin,

Doxycycline - xem Doxycyclin,

Doxyline - xem Doxycyclin,

Doxymicin - xem Doxycyclin,

Doxytec - xem Doxycyclin,

Dri - Ear - xem Acid boric,

Drisdol - xem Vitamin D,

Dristan Saline - Spray - xem Natri clorid,

Dronal - xem Alendronat natri,

Drox - 500 - xem Cefadroxil,

Droxyl 500 - xem Cefadroxil,

Dryptal - xem Furosemid,

DTIC - xem Dacarbazin,

DTIC - Dome - xem Dacarbazin,

Dudencer - xem Omeprazol,

Duiren - xem Triamteren,

Dulcolax - xem Bisacodyl,

Duosol - xem Bismuth subcitrat,

Duphalac - xem Lactulose,

Dura - xem Erythromycin,

Duracef - xem Cefadroxil,

Duracillin - xem Procain penicilin,

Duracralfate - xem Sucralfat,

Duragentam - xem Gentamicin,

Duragesic - xem Fentanyl,

Duralíth - xem Lithi carbonat,

Duralone - xem Methyl prednisolon,

Duralyn CR - xem Theophylin,

Duramical - xem Ambroxol,

Duramipress - xem Prazosin,

Duricef - xem Cefadroxil,

Durrax - xem Hydroxyzin (hydroclorid và pamoat),

Durules - xem Kali clorid,

Duvaxan - xem Ifosfamid,

DW Tobramycin - xem Tobramycin,

Dynacef - xem Cefradin,

Dynacirc - xem Isradipin,

Dynatra - xem Dopamin,

Dyrenium - xem Triamteren,

Dyspamet - xem Cimetidin,

Dytac - xem Triamteren,

 

Xem theo danh mục